Privacyverklaring Musilene vzw

1 Algemeen

Musilene vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevensMusilene vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens indien we deze toestemming nodig hebben;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Musilene vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Musilene vzw, Bremstraat 5, 2260 Westerlo
Emailadres: musilene@gmail.com Telefoon: 0474 96 14 77

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Musilene vzw verwerkt met de volgende doeleinden:
- Deelname aan de activiteiten van Musilene vzw (bv. concertreis)
- Versturen van informatie en uitnodigingenvoor activiteiten van Musilene vzw
- Lidmaatschap en ledenverzekering bij VLAMO (Vlaamse Amateurmuziek Organisatie)
- Instrumentverzekering via Vlamo bij AXA
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid en gemeente
- Samenwerkingsakkoorden met academies(Geel, Herentals, Herenthout, Balen,...)
- Lijst met namen en instrument van de actieve muzikanten op Musilenewebsite (www.musilene.be) en in programmaboekjes
- Sfeerbeelden van concerten, activiteiten en concertreizen als illustratie van onze werking
- Felicitaties naar aanleiding van een verjaardag of verenigingsjubileum

3 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
- Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht
- Contactgegevens: adres, telefoonnummers, e-mailadressen (zowel van de leden als de ouders)
- Administratieve gegevens: aantal jaren lidmaatschap, gegevens muziekinstrument
- Foto’s genomen tijdens concerten, concertreizen en Musilene-activiteiten

4 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen:
- Bestuursleden van de vereniging
- Beperkt aantal vrijwilligers van de vereniging

5 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan anders verwerkers (partijen) dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

6 Bewaartermijn

Musilene vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Musilene vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 25 jaar. We hebben voor deze termijn gekozen om het mogelijk te maken om (ex-)leden te kunnen uitnodigen op eventuele jubileumvieringen en dergelijke.

7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Musilene vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

9 Wijziging privacyverklaring

Musilene vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 31/08/2018.

10 Toestemming nemen en publiceren van foto’s en filmpjes

Musilene vzw heeft toestemming nodig van de ouders (-18-jarigen) of muzikanten (+18-jarigen) voor het nemen en de publicatie (website, Facebook, geschreven pers) van foto’s en filmpjes genomen tijdens concerten, concertreizen en activiteiten. Deze foto’s kunnen op de website van Musilene worden geplaatst of in de besloten Musilene-Facebookgroep. Sporadisch wordt een zeer beperkt aantal foto’s ook gebruikt voor de promotie van onze activiteiten. Foto’s worden verwijderd op eenvoudig verzoek.